Polecamy

Czy to uzależnienie od aplikacji? Tak spędzamy 90 proc. czasu z...

W Polsce na gaz jeździ ok. 3 mln aut

Inne

Roczne rozliczenie PIT - umowa o dzieło i umowa zlecenie

Z umową  o dzieło najczęściej mają do czynienia wszystkie osoby, które uzyskują dochód zarabiając na własnej kreatywności . Podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy  o dzieło i pobrano od nich zaliczki na podatek dochodowy,  mają przed sobą roczne rozliczenie PIT, wypełniając formularz podatkowy PIT-37.  Jeśli żaden Zamawiający nie odprowadził zaliczek na podatek, przyjmujący zlecenie do realizacji, składa  roczne rozliczenie PIT na deklaracji  PIT-36. Z zapisów Kodeksu Cywilnego jasno wynika,że decydując się na zawarcie umowy o dzieło i podpisując ją , przyjmujący zamówienie, czyli  wykonawca, automatycznie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za opisane w umowie dzieło.

Obecnie prawo sta­nowi, że umo­wa o dzie­ło nie pod­le­ga oskład­ko­wa­niu na ubezpieczenie społeczne  i ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne. Natomiast każdy do­chód, jaki  uzy­skujemy  na pod­sta­wie zawartej przez nas umo­wy o dzie­ło,  pod­le­ga opo­dat­ko­wa­niu na za­sa­da­ch ogól­ny­ch, to znaczy po­dat­kiem do­cho­do­wym od osób fi­zycz­ny­ch.

Strony umowy a rozliczenie PIT przez internet

Bardzo ważną sprawą w kwestii rozliczenie podatków w przypadku tego typu umów jest to, kim są strony zawierające umowę. Kwestie po­dat­ko­we za­le­żą od te­go, kim są stro­ny Umowa o dzie­ło mo­że zo­stać za­war­ta pomiędzy:

  1. za­ma­wia­ją­cym, którym jest oso­ba fi­zycz­na nie pro­wa­dzą­ca własnej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, a wy­ko­naw­cą, którym również jest oso­ba fi­zycz­na nie­ pro­wa­dzą­ca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
  2. zamawiającym, którym jest przedsiębiorca a wykonawcą, którym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
  3. zamawiającym, który jest przedsiębiorca i wykonawcą , którym również jest przedsiębiorca.

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi a rozliczenie PIT online

Jeśli osoby fizyczne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej zawierają umowę o dzieło, to za roz­li­cze­nie pit odpowiedzialny jest wy­ko­naw­ca dzie­ła. Za­ma­wia­ją­cy przekazuje na konto Wykonawcy określone w zawartej umowie wy­na­gro­dze­nie brut­to.Jednak nie ma tutaj obowiązku od­pro­wa­dzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Przychód, czyli otrzymane z tytułu umowy o dzieło wynagrodzenie brutto, należy wy­ka­zać  w rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym PIT. Wpisujemy go do rubryki  ja­ko przy­chód z in­ny­ch źró­deł al­bo, w przypadku, gdy w umowie jest zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,  ja­ko przy­chód z praw ma­jąt­kowych. W ostatnim przypadku wy­ko­naw­cy przysługuje prawo  do za­sto­so­wania 50% kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du.
 

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobą fizyczną, a przedsiębiorcą a rozliczenie PIT.

Inaczej jest w sytuacji, gdy zamawiającym dzieło jest przedsiębiorca, prowadzący własną firmę a wykonawcą dzieła osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej Teraz płatnikiem zobligowanym przez ustawę do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w zawartej przez obie strony umowie. Wysokość tej za­licz­ki ob­li­cza się poprzez odjęcie­ od wy­na­gro­dze­nia kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du – w bran­ży kre­atyw­nej naj­czę­ściej bę­dzie to 50% – i mno­żąc tak otrzy­ma­ną kwo­tę przez 18%). Tak więc na konto Wykonawcy dzie­ła przelane zostanie  wy­na­gro­dze­nie net­to, czyli po­mniej­szo­ne o ob­li­czo­ną za­licz­kę na podatek dochodowy. Wykonawca, mimo, że sam nie odprowadza zaliczki , ma obo­wią­zek uwzględ­nienia w ze­zna­niu rocz­nym (PIT). Do koń­ca lu­te­go po­wi­nien otrzy­mać od za­ma­wia­ją­ce­go dzie­ło przed­się­bior­cy imien­ną in­for­ma­cję PIT-11, któ­ra po­słu­ży mu do wy­peł­nie­nia ze­zna­nia.

Zawarcie umowy o dzieło między przedsiębiorcami a rozliczenie PIT

Kolejnym z możliwych wariantów jest ten, kiedy  umowę o dzieło zawiera jeden przed­się­bior­ca występujący w roli za­ma­wia­ją­cego, z in­nym przed­się­bior­cą, występującym jako wy­ko­naw­ca dzie­ła, w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nej przez te­go dru­gie­go dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Konieczne jest tutaj ,aby wykonawca zawarł w tre­ści umo­wy al­bo na  od­dziel­nym oświad­cze­niu deklarację, że wy­ko­na­nie dzie­ła znajduje się w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści. Za­ma­wia­ją­cy jest wówczas zwol­nio­ny  z przykrego obo­wiąz­ku po­bra­nia i od­pro­wa­dze­nia za­licz­ki na po­da­tek do­cho­do­wy. Wykonawca otrzy­mu­je wy­na­gro­dze­nie brut­to i sam mu­si je roz­li­czyć w ra­ma­ch przy­cho­dów z pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Moduły ledowe - uniwersalne rozwiązanie na...

Oferowane przez nas moduły ledowe to nowoczesne oświetlenie służące do podświetlania...

Na co zwrócić uwagę wybierając suknie ślubne?

Wybranie eleganckiej sukni ślubnej wcale nie jest zadaniem takim prostym, jakby to mogło...

Krówki ze zdjęciem

​ Jest naprawdę bardzo wiele okazji, podczas których dajemy prezenty naszym gościom. Jest...