Polecamy

Idealne wnętrze

Jaka kosiarka do trawy elektryczna?

Inne

Roczne rozliczenie PIT - umowa o dzieło i umowa zlecenie

Z umową  o dzieło najczęściej mają do czynienia wszystkie osoby, które uzyskują dochód zarabiając na własnej kreatywności . Podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy  o dzieło i pobrano od nich zaliczki na podatek dochodowy,  mają przed sobą roczne rozliczenie PIT, wypełniając formularz podatkowy PIT-37.  Jeśli żaden Zamawiający nie odprowadził zaliczek na podatek, przyjmujący zlecenie do realizacji, składa  roczne rozliczenie PIT na deklaracji  PIT-36. Z zapisów Kodeksu Cywilnego jasno wynika,że decydując się na zawarcie umowy o dzieło i podpisując ją , przyjmujący zamówienie, czyli  wykonawca, automatycznie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za opisane w umowie dzieło.

Obecnie prawo sta­nowi, że umo­wa o dzie­ło nie pod­le­ga oskład­ko­wa­niu na ubezpieczenie społeczne  i ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne. Natomiast każdy do­chód, jaki  uzy­skujemy  na pod­sta­wie zawartej przez nas umo­wy o dzie­ło,  pod­le­ga opo­dat­ko­wa­niu na za­sa­da­ch ogól­ny­ch, to znaczy po­dat­kiem do­cho­do­wym od osób fi­zycz­ny­ch.

Strony umowy a rozliczenie PIT przez internet

Bardzo ważną sprawą w kwestii rozliczenie podatków w przypadku tego typu umów jest to, kim są strony zawierające umowę. Kwestie po­dat­ko­we za­le­żą od te­go, kim są stro­ny Umowa o dzie­ło mo­że zo­stać za­war­ta pomiędzy:

  1. za­ma­wia­ją­cym, którym jest oso­ba fi­zycz­na nie pro­wa­dzą­ca własnej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, a wy­ko­naw­cą, którym również jest oso­ba fi­zycz­na nie­ pro­wa­dzą­ca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
  2. zamawiającym, którym jest przedsiębiorca a wykonawcą, którym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
  3. zamawiającym, który jest przedsiębiorca i wykonawcą , którym również jest przedsiębiorca.

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi a rozliczenie PIT online

Jeśli osoby fizyczne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej zawierają umowę o dzieło, to za roz­li­cze­nie pit odpowiedzialny jest wy­ko­naw­ca dzie­ła. Za­ma­wia­ją­cy przekazuje na konto Wykonawcy określone w zawartej umowie wy­na­gro­dze­nie brut­to.Jednak nie ma tutaj obowiązku od­pro­wa­dzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Przychód, czyli otrzymane z tytułu umowy o dzieło wynagrodzenie brutto, należy wy­ka­zać  w rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym PIT. Wpisujemy go do rubryki  ja­ko przy­chód z in­ny­ch źró­deł al­bo, w przypadku, gdy w umowie jest zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,  ja­ko przy­chód z praw ma­jąt­kowych. W ostatnim przypadku wy­ko­naw­cy przysługuje prawo  do za­sto­so­wania 50% kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du.
 

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobą fizyczną, a przedsiębiorcą a rozliczenie PIT.

Inaczej jest w sytuacji, gdy zamawiającym dzieło jest przedsiębiorca, prowadzący własną firmę a wykonawcą dzieła osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej Teraz płatnikiem zobligowanym przez ustawę do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w zawartej przez obie strony umowie. Wysokość tej za­licz­ki ob­li­cza się poprzez odjęcie­ od wy­na­gro­dze­nia kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du – w bran­ży kre­atyw­nej naj­czę­ściej bę­dzie to 50% – i mno­żąc tak otrzy­ma­ną kwo­tę przez 18%). Tak więc na konto Wykonawcy dzie­ła przelane zostanie  wy­na­gro­dze­nie net­to, czyli po­mniej­szo­ne o ob­li­czo­ną za­licz­kę na podatek dochodowy. Wykonawca, mimo, że sam nie odprowadza zaliczki , ma obo­wią­zek uwzględ­nienia w ze­zna­niu rocz­nym (PIT). Do koń­ca lu­te­go po­wi­nien otrzy­mać od za­ma­wia­ją­ce­go dzie­ło przed­się­bior­cy imien­ną in­for­ma­cję PIT-11, któ­ra po­słu­ży mu do wy­peł­nie­nia ze­zna­nia.

Zawarcie umowy o dzieło między przedsiębiorcami a rozliczenie PIT

Kolejnym z możliwych wariantów jest ten, kiedy  umowę o dzieło zawiera jeden przed­się­bior­ca występujący w roli za­ma­wia­ją­cego, z in­nym przed­się­bior­cą, występującym jako wy­ko­naw­ca dzie­ła, w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nej przez te­go dru­gie­go dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Konieczne jest tutaj ,aby wykonawca zawarł w tre­ści umo­wy al­bo na  od­dziel­nym oświad­cze­niu deklarację, że wy­ko­na­nie dzie­ła znajduje się w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści. Za­ma­wia­ją­cy jest wówczas zwol­nio­ny  z przykrego obo­wiąz­ku po­bra­nia i od­pro­wa­dze­nia za­licz­ki na po­da­tek do­cho­do­wy. Wykonawca otrzy­mu­je wy­na­gro­dze­nie brut­to i sam mu­si je roz­li­czyć w ra­ma­ch przy­cho­dów z pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Czym jest nacinarka do kartonów?

Nacinarka do kartonów to maszyna przeznaczona do precyzyjnego i wydajnego cięcia tektury...

Smartwatch dla nastolatka: Idealny gadget na...

Smartwatche stały się niezwykle popularne w dzisiejszym świecie, a ich zastosowania ciągle się...

Słuchawki bezprzewodowe czy przewodowe - które...

Słuchawki, które są używane z komputerem lub telefonem, można sklasyfikować na podstawie...